RSS

Monthly Archives: May 2011

Se poate demonstra că Biblia şi numai Biblia este de natură divină?

Am stat de multe ori şi m-am gândit; Oare Biblia chiar este inspirată de Dumnezeu? Este evident scrisă de oameni, dar, oare scriitorii ei chiar au fost inspiraţi de Dumnezeu ca să scrie ceea ce au scris? Care sunt elementele cu ajutorul cărore s-ar putea dovedi oare acest lucru? Şi la ce ne-ar folosi, chiar dacă am demonstra că Biblia este de natură divină? Sunt destule cărţi de morală scrise pe lumea asta şi, deci, oamenii care ar dori să ducă o viaţă morală ar putea avea surse suficiente de inspiraţie. Ceea ce m-a frapat după studiul Bibliei a fost caracterul său profetic. Faptul că ea dezvăluie un plan extrem de bine pus la punct cu privire la scopul lui Dumnezeu cu privire la omenire şi, poate extrem de important, că m-aş putea situa şi eu printre aceia despre care Isus Hristos a spus:

Ioan 5:28 Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,

Ioan 5:29 şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.

Perspectiva era ademenitoare şi aşa cum o persoană care află că are cancer dă tot ce are pentru ca medicul să-i prelungească viaţa cu 2-3 ani, cu 5-6 luni, ba chiar cu mai puţin, şi eu aflând la modul teoretic că VIAŢA VEŞNICĂ ar putea fi o realitate m-am pus cu burta pe carte şi din multele cunoştinţe pe care le-am acumulat, vă împărtăşesc o profeţie cu elemente multiple, profeţie care are şanşe matematic (statistic) zero de a se întâmpla printr-un şir fericit de coincidenţe.

Fiţi atenţi şi urmăriţi conţinutul. Este unul din cele mei importante texte din Biblie pentru evrei în special dar şi pentru creştini:

Daniel 9:22 El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine, şi mi-a zis: “Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea.

Daniel 9:23 Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta, şi înţelege vedenia!

Deci era o profeţie extrem de importantă pentru localizarea în timp a lui Mesia. Daniel trebuia să fie foarte atent la vedenie!!!

Daniel 9:24 Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi proorociei, şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.

Ce să înţelegem din acest verset? Faptul că i s-au adus la cunoştinţa lui Daniel lucruri legate de poporul său, adică de poporul lui israel adică poporul lui Dumnezeu! De ex. până la ispăşirea păcatelor sau ungerea Sfântului sfinţilor, până la pecetluirea vedeniei şi proorociei, şi până la ungerea Sfântului sfinţilor (Isus Hristos) etc…

Daniel 9:25 Să ştii dar, şi să înţelelgi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni (de ani); apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni (de ani), pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.

Se dau date clare de când şi până când ţine această profeţie, şi anume:

DE LA DAREA PORUNCII PENTRU REZIDIREA DIN NOU A IERUSALIMULUI ŞI PÂNĂ LA UNSUL ( HRISTOSUL, MESIA )

Cât anume? Păi 7 săptămâni de ani + 62 de săptămâni de ani adică în total 69 de săptămâni de ani!!!

Se ştie că la evrei grupele de şapte erau numite săptămâni. Deci au fost săptămâni de ani!

Bun, dar cât fac aceste sptămâni de ani? Să socotim: 7 x 7 = 49 de ani şi 62 x 7 = 434 de  ani! În total 49 + 434 = 483 de ani!

Dar de când se socotesc aceste 69 de săptămâni de ani?

DE LA DAREA PORUNCII PENTRU REZIDIREA DIN NOU A IERUSALIMULUI!

Interesant este faptul că darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului a fost dată la aprox. 200 de ani după ce Daniel a scris această profeţie!!!

Când a fost aceasta?

Neemia 2:1 În luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul şi l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui.

Neemia 2:2 Împăratul mi-a zis: “Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică,

Neemia 2:3 şi am răspuns împăratului: “Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am faţa tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinţilor mei este nimicită şi porţile ei sunt arse de foc?”

Neemia 2:4 Şi împăratul mi-a zis: “Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor,

Neemia 2:5 şi am răspuns împăratului: “Dacă găseşte cu cale împăratul, şi dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s-o zidesc din nou.”

Neemia 2:6 Împăratul, lângă care şedea şi împărăteasa, mi-a zis atunci: “Cât va ţinea călătoria ta, şi când te vei întoarce?” Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec, şi i-am hotărât o vreme.

Neemia 2:7 Apoi am zis împăratului: “Dacă găseşte împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de Râu, ca să mă lase să trec şi să intru în Iuda,

Neemia 2:18 Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: “Să ne sculăm, şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărîre bună.

DECI: “SĂ NE SCULĂM ŞI SĂ ZIDIM!”

Când a fost aceasta? În luna Nisan (martie-aprilie), anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe, după cum citim în Neemia 2:1. După unii istorici acest lucru ar fi fost în anul 455 B.C.E. după alţii 457 B.C.E. Eu voi lua în calcul anul 455 B.C.E. Probabil că lui Neemia i-au trebuit 4 – 6 luni până a perfectat toate documentele de recomandare din partea împăratului şi până a parcurs drumul până la Ierusalim!

Dacă venim înspre era noastră din anul 455 până în anul 1 C.E. sunt 455 de ani (nu există anul zero!!!)

Deci ca să se împlinească profeţia mai trebuiau încă: 483 – 455 = 28 de ani!!! Asta însemna anul 29 C.E.

Luca 3:1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei,

Luca 3:2 şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa, – Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie.

Luca 3:3 Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,

Luca 3:4 după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: “Iată glasul celui ce strigă în pustie: “Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.

Luca 3:5 Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.

Luca 3:6 Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”

Dar Tiberiu Cezar conform istoriei a fost întronat în anul 14 C.E.!?!?

Păi 14 + 15 nu fac 29??? Deci Isus trebuia să se boteze în toamna anului 29 C.E. adică fix după 483 de ani!!!

Luca 3:15 Fiindcă norodul era în aşteptare, şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul,

Ce citim? Că poporul era în aşteptarea lui Hristos!!! De ce? Păi este evident că tocmai se împliniseră cele 69 de săptămâni de ani adică acei 483 de ani!!!

Daniel 9:26 După aceste şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţinea până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile.

Daniel 9:27 El va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

Întrebare: Ce va face Hristos cu mulţi?

Răspuns: Un legământ trainic

Întrebare: Cât?

Răspuns: Timp de o săptămână! Din anul 29 până în anul 36 este o săptămână de ani. În acest an a luat sfârşit legământul cu iudeii şi începând cu Corneliu a început legământul şi cu neamurile!!!

Întrebare: Când a murit Hristosul? Exact la jumătatea săptămânii, adică după 3 ani şi jumătate!!!

Şi mai găsim un lucru interesant în Biblie în sprijinul ideii că totuşi Biblia a fost inspirată de Dumnezeu:

Luca 24:13 În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim;

Luca 24:14 şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.

Luca 24:15 Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat, şi mergea pe drum împreună cu ei.

Luca 24:16 Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.

Luca 24:17 El le-a zis: “Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.

Luca 24:18 Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: “Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” –

Luca 24:19 “Ce?” le-a zis El. – Şi ei I-au răspuns: “Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.

Luca 24:20 Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte, şi L-au răstignit?”

Luca 24:21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.

Luca 24:22 Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,

Luca 24:23 nu I-au găsit trupul, şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu.

Luca 24:24 Unii din cei ce erau cu noi, s-au dus la mormânt, şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.”

Luca 24:25 Atunci Isus le-a zis: “O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii!

Luca 24:26 Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?”

Luca 24:27 Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Deci, ce înţelegem de aici? Că Isus le spune “O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?” Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

De aceea a spus Isus de exemplu:

Matei 26:45 Apoi a venit la ucenici, şi le-a zis: “Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor.

Marcu 14:40 Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă.

Marcu 14:41 În sfârşit, a venit a treia oară, şi le-a zis: “Dormiţi de acum, şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.

Ioan 2:4 Isus i-a răspuns: “Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.”

Deci Isus Hristos respecta un program bine pus la punct!

Matei 8:28 Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela.

Matei 8:29 Şi iată că au început să strige: “Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”

Observăm că şi demonii ştiau că Hristosul are un program profetic bine stabilit!

DECI SE VEDE CLAR CĂ MESIA (HRISTOSUL) NU FĂCEA NIMIC CE NU ERA TRECUT ÎN PROGRAM!!!

ŞI FOARTE IMPORTANT! ACEST PROGRAM A FOST SOLICITAT ÎN SPECIAL DE CĂTRE SATAN!!!

EL ESTE ACELA CARE A SOLICITAT TOATE ÎNCERCĂRILE PRIN CARE A TRECUT ISUS, ŞI ASTA ÎN STRĂDANIA LUI DE A DOVEDI CĂ NU EXISTĂ CREATURĂ DE-A LUI IAHWEH PE CARE EL SĂ N-O POATĂ ÎNŞELA ŞI ÎN CONSECINŢĂ DUMNEZEU NU A FĂCUT O LUCRARE BUNĂ!!! ADICĂ AFIRMĂ CĂ DUMNEZEU ESTE UN MINCINOS ŞI UN ÎNŞELĂTOR!!!

CONCLUZIE: Dacă toată Biblia conţine un plan bine pus la punct al lui Dumnezeu de a rezolva ceva (de fapt de a se dovedi cu dreptate cine este adevăratul mincinos), şi toate evenimentele anunţate s-au întâmplat, nu văd de ce n-am avea încredere şi în faptul că şi promisiunile viitoare (respectiv VIAŢA VEŞNICĂ, UN PĂMÂNT NOU PE CARE VA LOCUI NEPRIHĂNIREA (DREPTATEA)…etc.) se vor împlini!!!

P.S. SATAN = CALOMNIATOR!!!;   DIAVOL = ÎMPOTRIVITOR!!!

Advertisements
 
3 Comments

Posted by on 03/05/2011 in Adevăr, Dumnezeu, Iahweh, Religie